Duyurular

...

Eczacılık Fakültesi 2018-2019 Güz Yarıyılı Genel Not Ortalamasıyla Yatay Geçiş Başvuru Bilgileri


GENEL NOT ORTALAMASI İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BAŞVURU KOŞULLARI   (Genel Not Ortalaması ile yapılacak başvurularda)

1- Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2- Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3- Üniversitemiz ön lisans ve lisans eş değer diploma programlarına başvuracak öğrencilerin, kayıtlı oldukları diploma programında sorumlu oldukları tüm dersleri başarmış olması, ayrıca bitirmiş oldukları olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden 70 olması şarttır. Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

4- Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin daha önce her hangi bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır.


İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi

2- Not Belgesi aslı (öğrencinin ayrılacağı kurumdaki derslerden aldığı notlarını, genel not ortalaması, not değerlendirme sistemini gösteren belge ile onaylı ders içerikleri)

3- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.

4- ÖSYS YERLEŞTİRME Sınav Sonuç belgesinin internet çıktısı.


BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

- Başvurular, istenen belgeler tamamlanmış olarak; 16 Temmuz - 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

- Başvurular Fakültemiz Yazı İşleri Bürosuna yapılacaktır.

- Başvurular, şahsen veya posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.